พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ 

มัชเฌนธรรมเทศนา/มัชฌิมาปฏิปทา หรือ กฏธรรมชาติ และ คุณค่าสำหรับชีวิต

โดย  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)   วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

เผยแพร่โดยการ scan จากต้นฉบับ ซึ่งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2538

จัดทำ Webpage เป็นธรรมทาน

ข่าวด่วน แจ้งย้ายที่อยู่ ตั้งแต่เดือน บัดนี้เป็นต้นไป (ก.ค. 2552) เว็บพุทธธรรม จะย้ายมาที่นี่ เป็นการถาวร

www.buddha-dharm.com

เหตุผลคือ เนื่องจากทาง ยาฮูซึ่งเป็นเจ้าของเว็บฟรี คือ geocities ประกาศยกเลิกการให้บริการ ตั้งแต่ ต.ค.2552 เว็บมาสเตอร์ขอขอบพระคุณ ยาฮูที่ได้เอื้อเฟื้อ ให้บริการเว็บฟรีโดยตลอด มา ณ ที่นี้

Webpage ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ ทำสำเนาโดยการ scan จากต้นฉบับรวม 922 หน้า(ไม่รวมหน้า ดัชนี และอื่น ๆ -เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ทาง Internet) ผู้จัดทำได้ส่งจดหมายขออนุญาต จากท่านผู้ประพันธ์ เพื่อทำการเผยแพร่ทาง Internet แล้ว  สาเหตุที่ใช้วิธีการ scan โดย ไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาใหม่นั้น ก็เพื่อต้องการ ป้องกันการพิมพ์ ผิดพลาด อีกทั้งยังรักษารูปแบบของต้นฉบับเดิมได้ไม่ผิดเพี้ยน

วิธีอ่าน-เลือกคลิ๊กที่หมายเลขหน้า (สีฟ้า) เครื่องจะเรียกหาโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ (ใช้เวลาประมาณ 45 วินาที)  อ่านได้ทีละหน้า อ่านเสร็จแล้วต้องย้อนกลับมาหน้านี้เพื่อเลือกอ่านหน้าถัดไป  ถ้าตัวเล็กอ่านยาก ต้องการขยายใหญ่ ให้เลือก View, Zoom หรือ มุมมอง, ย่อ/ขยาย 200 % อ่านเสร็จแล้วต้องกลับสู่หน้าหลัก โดยกด Back

( ข่าวดีสำหรับ ผู้สนใจฟังเสียงอ่านหนังสือ พุทธธรรม เว็บใหม่ จัดทำโดยผู้พัฒนาคนเดียวกันกัน เว็บพุทธธรรม ชื่อ

 www.buddha-dharm.com/indexsound.htm  คลิ๊กได้เลย)

( ข่าวดีสำหรับ ผู้สนใจ dlownload pdf file หนังสือ พุทธธรรม เว็บใหม่ จัดทำโดยผู้พัฒนาคนเดียวกันกัน เว็บพุทธธรรม ชื่อ

www.buddha-dharm.com/indexpdf.htm คลิ๊กได้เลย

 

( ข่าวดีสำหรับ ผู้สนใจเรียนอักษรคันจิ ในภาษาญี่ปุ่น เว็บใหม่ จัดทำโดยผู้พัฒนาคนเดียวกันกัน เว็บพุทธธรรม ชื่อ www.kanjithai.com คลิ๊กได้เลย)


สารบาญ (ดัดแปลงสารบาญ จากต้นฉบับเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องกับการเผยแพร่ บน Internet  แต่ยังคงใจความสำคัญ)

ภาค 1 มัชเฌนธรรมเทศนา หลักความเป็นจริงตามธรรมชาติ หรือ ธรรมที่เป็นกลาง

ความนำ-สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน-ลักษณะทั่วไปของพุทธรรม-พุทธธรรม หรือ กฎธรรมชาติและคุณค่าสำหรับชีวิต

    สิ่งที่ควรเข้าใจก่อน หน้า 1 2 3 4 5

    ลักษณะทั่วไปของพุทธธรรม  หน้า 6 7 8 9 10 11

ตอน 1 ชีวิตคืออะไร : ก.ชีวิตตามสภาพของมันเอง

บทที่ ขันธ์ 5 : ส่วนประกอบ 5 อย่างของชีวิต

    ตัวสภาวะ หน้า 12-15 16 17 18 19 20

    สัญญา-สติ-ความจำ หน้า 21

    สัญญา-วิญญาณ-ปัญญา หน้า 22 23

     ความสัมพันธ์ระหว่างขันธ์ต่างๆ หน้า  24 25 26

    ขันธ์ 5 กับ อุปทานขันธ์ 5 หรือ ชีวิต กับ ชีวิตซึ่งเป็นปัญหา   หน้า 27

    คุณค่าทางจริยธรรม หน้า 28 29

    บันทึกพิเศษท้ายบท  : ความรู้ประกอบเกี่ยวกับ ขันธ์ 5 หน้า  30 31

ตอน 1 ชีวิตคืออะไร : ข.ชีวิตตามความหมายของมนุษย์ และโดยสัมพันธ์กับโลก

บทที่ 2  อายตนะ 6 : แดนรับรู้และเสพเสวยโลก

    ตัวสภาวะ หน้า 32-33 34 35 36 37 38 39 40 41

    -ประเภทและระดับของความรู้

    ก.จำแนกโดยสภาวะ หน้า 42 43 44

    ข.จำแนกโดยทางรับรู้ หน้า 45 46 47 48

    ค.จำแนกโดยพัฒนาการทางปัญญา หน้า 49 50 51 52

    ง.จำแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ หน้า 53

    -ความถูกต้องและผิดพลาดของความรู้

    ก.สัจจะ 2 ระดับ หน้า 54 55

    ข.วิปลาส 3 หน้า 56

    -พุทธพจน์เกี่ยวกับอายตนะ หน้า 57 58 59 60 61 62

    -คุณค่าทางจริยธรรม หน้า 63 64 65

ตอน 2 ชีวิตเป็นอย่างไร ?  : ไตรลักษณ์ ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง

บทที่ 3  ตัวกฎหรือตัวสภาวะ

    หน้า 66-67 68 69 70 70/1 70/2 70/3 70/4 70/5 70/6 70/7 70/8 70/9 70/10 70/11 701/12 70/13 70/14 70/15 70/16 70/17 70/18 70/19 70/20 70/21 70/22 70/23 70/24 70/25 70/26 70/27 70/28 70/29 70/30

    70/31 70/32 70/33 70/34 70/35 70/36 70/37 70/38 70/39 70/40 70/41 70/42 70/43 70/44 70/45 70/46 70/47 70/48  70/49 70/50 70/51 70/52  71 72 73 74 75 76 77 78 78/1 78/2 78/3 78/4 78/5 78/6 78/7      

     78/8 78/9     78/10 78/11 78/12  78/13 78/14 78/15

ตอน 3 ชีวิตเป็นอย่างไร ?  :  ปฏิจจสมุปบาท - การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมี

บทที่ ตัวกฎหรือตัวสภาวะ

    หน้า 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

    127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 150/1 150/2 150/3 150/4

บทที่ 5 กรรม ในฐานะหลักธรรม ที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท

    หน้า 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190

    191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

ตอน 4 ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ?  :  

บทที่ 6 วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน

    หน้า 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

    251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

บทที่ 7 ประเภท และ ระดับ แห่ง นิพพาน และ ผู้บรรลุนิพพาน

    หน้า 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

    291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

บทที่ 8 ข้อควรทราบ เพิ่มเติม เพื่อเสริมความเข้าใจ : สมถะ-วิปัสสนา, เจโตวิมุตติ - ปัญญาวิมุตติ

    หน้า 304-305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321  322

บทที่ 9 หลักการสำคัญ ของการบรรลุนิพพาน

    หน้า 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360

    361 362 363 364 365 366 367 368 369 370

บทที่ 10 บทสรุปเกี่ยวกับเรื่อง นิพพาน

    หน้า 371 372  373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393

บทที่ 11 บทความประกอบที่ 1 : ชีวิตและคุณธรรมพื้นฐานของอารยชน

    หน้า 394-395 396 397 398  399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430

บทที่ 12 บทความประกอบที่ 2 : ศีล กับ เจตนารมณ์ ทางสังคม

    หน้า 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453  454

บทที่ 13  บทความประกอบที่ 3 : ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร เรื่อง เหนือสามัญวิสัย : ปาฏิหารย์ - เทวดา

    หน้า  455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483

บทที่ 14  บทความประกอบที่ 4 : ปัญหาเกี่ยวกับแรงจูงใจ

    หน้า 484-485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

    521 522 523 524 525 526 527 528  

บทที่ 15  บทความประกอบที่ 5 : ความสุข

    หน้า 529 530  531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560

   561  562 563 564 565

ตอน 5 ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไร ?  :  

บทที่ 16  มัชฌิมาปฏิปทา ต่อเนื่องจาก มัชเฌนธรรมเทศนา

    หน้า 566-569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

    601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619  

บทที่ 17  บุพภาคของการศึกษา หรือ บุพนิมิตแห่ง มัชฌิมาปฏิปทา ปรโตโฆษะที่ดี- กัลยาณมิตร

   หน้า 620-621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650

    651 652 653  654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664  665

 บทที่ 18  บุพภาคของการศึกษา 2  โยโสมนสิการ-วิธีการแห่งปัญญา

    หน้า 666-667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700

    701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730  (730 pdf)  731 732

บทที่ 19 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 1 : หมวดปัญญา

    หน้า 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756

บทที่ 20 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 2 : หมวดศึล

    หน้า 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790

     791 792 793 794 795 796 797

บทที่ 21 องค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทา 3 : หมวดสมาธิ

    หน้า 798-799 800 801 802  803  804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828  829 830

    831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870

    871 872 873 874  875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892

บทที่ 22 บทสรุป : อริสัจ 4

    หน้า 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921  922

 

จบบริบูรณ์  (ไม่รวมหน้า ดัชนีและอื่น ๆ-เพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ทาง Internet)..รวมทั้งสิ้นจาก ต้นฉบับ 922 หน้า

   

 

*** อ่านหน้าไหนไม่ได้ กรุณาแจ้งที่ dharma_buddha@live.com *** หรือ kanjithai@hotmail.com  -อ่านเสร็จแล้วต้องกลับสู่หน้าหลัก โดยกด Back -

 


 
 
Copyright © 2004  เฉพาะเค้าโครงInternet เท่านั้น. All rights reserved.
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: จันทร์, 31. สิงหาคม 2552. ติดต่อผู้พัฒนา Web page : dharma_buddha@yahoo.com

test stat